Friday, July 4, 2014

Onimasa

Kiryûin Hanako no shôgai
Japan, 1982
Director: Hideo Gosha
Starring: Tatsuya Nakadai, Masako Natsume, Shima Iwashita, Tetsuro Tanba, Mikio Narita

No comments:

Post a Comment