Wednesday, July 23, 2014

The Geisha (A)

Yohkiroh
Japan, 1983
Director: Hideo Gosha
Starring: Ken Ogata, Kimiko Ikegami, Atsuko Asano, Tetsuro Tanba, Sayoko Ninomiya, Mikio Narita, Mitsuko Baisho

No comments:

Post a Comment