Monday, September 29, 2014

The Fall of Ako Castle

Akô-jô danzetsu
Japan, 1978
Director: Kinji Fukasaku
Starring: Sonny Chiba, Toshiro Mifune, Kinnosuke Nakamura, Tsunehiko Watase, Mieko Harada, Nobuo KanekoNo comments:

Post a Comment