Tuesday, September 2, 2014

Tenpo Suikoden: Ohara Yugaku

Tenpo suiko-den: ohara yugaku
Japan, 1976
Director: Satsuo Yamamoto
Starring: Mikijiro Hira, Ruriko Asaoka, Shinobu Otake

No comments:

Post a Comment