Thursday, September 11, 2014

Genji: A Thousand-Year Love

Sennen no koi - Hikaru Genji monogatari
Japan, 2001
Director: Tonko Horikawa
Starring: Sayuri Yoshinaga, Yuki Amami, Toru Kazama, Kyoko Kishida, Morio Kazama, Rino Katase, Reiko Takashima, Keiko Takeshita, Aki Maeda

Deluxe print using metallic gold ink

No comments:

Post a Comment