Thursday, March 27, 2014

Bandits vs. Samurai Squadron

Kumokiri Nizaemon
Japan, 1978
Director: Hideo Gosha
Starring: Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Tetsuro Tanba, Keiko Matsuzaka, Teruhiko Aoi, Mitsuko Baisho, Junko Miyashita, Mikio Narita

No comments:

Post a Comment