Tuesday, March 18, 2014

Utamaro's World

Utamaro: Yume to shiriseba
Japan, 1977
Director: Akio Jissoji
Starring: Shin Kishida, Mikijiro Hira, Shingo Yamashiro, Kyoko Kishida, Rie Nakagawa

No comments:

Post a Comment