Friday, August 25, 2017

Meatball Machine Kodoku

Kodoku: Mîtobôru mashin
Japan, 2017
Director: Yoshihiro Nishimura
Starring: Yoji Tanaka, Yurisa, Miyuki Torii, Yota Kawase, Eihi Shiina, Maki Mizui, Lili Koda, Miho Wakabayashi

No comments:

Post a Comment