Thursday, June 26, 2014

Perfect Education 6 - Red Murder

Kanzen naru shiiku: akai satsui
Japan, 2004
Director: Koji Wakamatsu
Starring: Mika Ito, Shiro Sano, Mikio Ohsawa, Renji Ishibashi

No comments:

Post a Comment