Friday, August 10, 2012

Peacock King II: Saga of the Phoenix

A Xiu Luo
Country: Hong Kong / Japan, 1990
Director: Ngai Choi Lam
Starring: Hiroshi Abe, Loletta Lee, Gloria Yip, Shintaro Katsu, Biao Yuen

No comments:

Post a Comment