Saturday, April 27, 2013

Hattori Hanzo: Shadow Warriors

Hattori Hanzô: Kage no Gundan
Japan, 1980
Director: Eiichi Kudo
Starring: Teruhiko Saigo, Tsunehiko Watase, Mikio Narita, Ken Ogata, Yoichi Miura, Satoshi Yamamura, Nobuo Kaneko

No comments:

Post a Comment