Saturday, January 7, 2017

Japan Sinks (Ver.C)

Nihon chinbotsu
Japan, 2006
Director: Shinji Higuchi
Starring: Tsuyoshi Kusanagi, Ko Shibasaki, Etsushi Toyokawa, Akira Emoto, Jun Kunimura, Koji Ishizaka, Ken'ichi Endo

Rare Kyoto variant with fantastic Noriyoshi Ohrai artwork featuring the Shinkansen (bullet train), Kyoto Tower, and Tō-ji Temple

No comments:

Post a Comment