Thursday, August 18, 2016

The Mole Song: Hong Kong Crazy Uproar

Mogura no uta: Hong Kong kyôsô-kyoku
Japan, 2016
Director: Takashi Miike
Starring: Toma Ikuta, Eita, Tsubasa Honda, Riisa Naka, Arata Furuta, Shin'ichi Tsutsumi, Ken'ichi Endo, Mitsuru Fukikoshi

No comments:

Post a Comment