Thursday, June 18, 2015

Zatoichi's Conspiracy

Shin Zatôichi monogatari: Kasama no chimatsuri
Japan, 1973
Director: Kimiyoshi Yasuda
Starring: Shintaro Katsu, Yukiyo Toake, Eiji Okada, Rie Yokoyama, Takashi Shimura

No comments:

Post a Comment