Tuesday, May 20, 2014

Erotic Ghost Story III

Liao zhai san ji zhi deng cao he shang
Hong Kong, 1992
Director: Kai-Ming Lai
Starring: Pauline Chan, Seng-Kwong Chang, Ching-Wah Cheung

No comments:

Post a Comment