Monday, January 20, 2014

Kotatsu, Orange, Murderous Intent and Meow

Kotatsu to mikan to satsui to nyaa
Japan, 2013
Director: Ryutaro Kajino
Starring: Noriko Kijima, Yui Minami, Ran Sakai

No comments:

Post a Comment