Thursday, June 6, 2013

Happiness of the Katakuris

Katakuri-ke no kôfuku
Japan, 2001
Director: Takashi Miike
Starring: Kenji Sawada, Keiko Matsuzaka, Shinji Takeda, Tetsuro Tanba, Naoto Takenaka, Ken'ichi Endo

Great black comedy from Takashi Miike


No comments:

Post a Comment