Sunday, January 20, 2013

EM (Embalming)

Enbamingu
Japan, 1999
Director: Shinji Aoyama
Starring: Hitomi Miwa, Reiko Takashima, Kojiro Hongo, Masatoshi Matsuo, Yutaka Matsushige

No comments:

Post a Comment