Wednesday, June 13, 2012

Ten Black Women

Kuroi junin no onna
Japan, 1961
Director: Kon Ichikawa
Starring: Keiko Kishi, Tamao Nakamura, Mariko Miyagi, Fujiko Yamamoto, Kyoko Kishida, Masumi Ariake, Eiji Funakoshi

Poster for the 1997 release.

No comments:

Post a Comment