Friday, May 18, 2012

Tokyo: The Last Megalopolis

Teito monogatari
Japan, 1988
Director: Akio Jissoji
Starring: Shintaro Katsu, Kyusaku Shimada, Mieko Harada, Jo Shishido

No comments:

Post a Comment