Friday, February 24, 2012

Eko eko azaraku II: Birth of the Wizard

Japan, 1996
Director: Shimako Sato
Starring: Kimika Yoshino, Wataru Shihodo, Chieko Shiratori

No comments:

Post a Comment