Monday, January 3, 2011

Samurai Fiction

Japan, 1998
Director: Hiroyuki Nakano
Starring: Morio Kazama, Mitsuru Fukikoshi, Tomoyasu Hotei

No comments:

Post a Comment