Wednesday, November 27, 2013

Sure Death Revenge

Hissatsu 4: Urami harashimasu
Japan, 1987
Director: Kinji Fukasaku
Starring: Makoto Fujita, Hiroyuki Sanada, Sonny Chiba, Kyoko Kishida, Mitsuko Baisho, Hideo Murota, Renji Ishibashi

No comments:

Post a Comment