Thursday, January 19, 2017

A Touch of Zen / Dragon Gate Inn

Xia nü / Long men kezhan
Taiwan: 1967/1971
Director: King Hu
Starring: Feng Hsu, Chun Shih, Ying Bai, Lingfeng Shangguan

2016 double-bill release of King Hu classics
No comments:

Post a Comment