Saturday, August 1, 2015

Rikyu (B)

Japan, 1989
Director: Hiroshi Teshigahara
Starring: Rentaro Mikuni, Yoshiko Mita, Tsutomu Yamazaki, Kyoko Kishida

No comments:

Post a Comment