Wednesday, October 1, 2014

Final Take: The Golden Age of Movies

Kinema no tenchi
Japan, 1986
Director: Yoji Yamada
Starring: Kiyoshi Atsumi, Kiichi Nakai, Chieko Baisho, Ittoku Kishibe, Keiko Matsuzaka


No comments:

Post a Comment