Monday, July 7, 2014

Shogun's Destiny

Tokugawa ichizoku no houkai
Japan, 1980
Director: Kosaku Yamashita
Starring: Kinnosuke Nakamura, Hiroki Matsukata, Mikijiro Hira, Goro Ibuki, Mikio Narita, Isao Bito

No comments:

Post a Comment