Thursday, January 9, 2014

The Mole Song: Undercover Agent Reiji (Ver: C)

Mogura no uta - sennyû sôsakan: Reiji
Japan, 2014
Director: Takashi Miike
Starring: Toma Ikuta, Riisa Naka, Takayuki Yamada, Shin'ichi Tsutsumi, Ken'ichi Endo, Mitsuru Fukikoshi

Deluxe quad-fold chirashi
No comments:

Post a Comment