Tuesday, January 28, 2014

The Family

Karei-naru ichizoku
Japan, 1974
Director: Satsuo Yamamoto
Starring: Shin Saburi, Yumeji Tsukioka, Tatsuya Nakadai, Kyoko Kagawa, Ko Nishimura, Machiko Kyo

No comments:

Post a Comment