Wednesday, October 9, 2013

Cursed

'Chô' kowai hanashi A: yami no karasu
Japan, 2004
Director: Yoshihiro Hoshino
Starring: Kyoko Akiba, Yumeaki Hirayama, Takaaki Iwao, Susumu Terajima

No comments:

Post a Comment