Saturday, June 1, 2013

Actress

Eiga joyu
Japan, 1987
Director: Kon Ichikawa
Starring: Sayuri Yoshinaga, Mitsuko Mori, Bunta Sugawara, Koji Ishizaka, Kiichi Nakai, Kyoko Kishida

No comments:

Post a Comment