Sunday, December 30, 2012

Fireflies in the North

Kita no hotaru
Japan, 1984
Director: Hideo Gosha
Starring: Tatsuya Nakadai, Shima Iwashita, Koichi Sato, Tetsuro Tanba, Mikio Narita

No comments:

Post a Comment