Sunday, November 11, 2012

Bad Sorts

Warui yatsura
Japan, 1980
Director: Yoshitaro Nomura
Starring: Takao Kataoka, Meiko Kaji, Keiko Matsuzaka, Junko Miyashita, Ken Ogata

Meiko Kaji, Keiko Matsuzaka, and Junko Miyashita all in one movie!

No comments:

Post a Comment