Wednesday, September 19, 2012

The Inugami Clan

Inugami-ke no ichizoku
Japan, 1976
Director: Kon Ichikawa
Starring: Koji Ishizaka, Yoko Shimada, Teruhiko Aoi, Mieko Takamine, Miki Sanjo, Kyoko Kishida


No comments:

Post a Comment