Tuesday, May 15, 2012

Castle Under Fiery Skies

Katen no shiro
Japan, 2009
Director: Mitsutoshi Tanaka
Starring: Toshiyuki Nishida, Kippei Shiina, Shinobu Ohtake, Saki Fukuda, Renji Ishibashi, Miki Mizuno

No comments:

Post a Comment